หน้าแรก

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปะศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมได้จัด”โครงการอบรมครูเครือข่ายด้านดุริยางค์ไทย” 

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562

มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เติมเต็มความรู้ความเข้าใจในด้านทักษะดนตรีคีตศิลป์ไทยด้านแนวทางการรวมวงและปรับวงดนตรีไทย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ตอบสนองต่อพันธกิจของคณะศิลปศึกษา

timeline 25620607 190804timeline 25620607 190807timeline 25620607 190808timeline 25620607 190809timeline 25620607 190811timeline 25620607 190812timeline 25620607 190813timeline 25620607 190813 0timeline 25620607 190815timeline 25620607 190815 0timeline 25620607 190819timeline 25620607 190821

Friday the 5th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©