หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ปีการศึกษา 2561
โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1. รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
2. ผศ.ดร.นพคุณ สุดประเสริฐ
3. นายจารุชา จันทสโร
4. นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน

วัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรทุกหลักสูตร มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์และผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

bloggif 5d09f8eb947adbloggif 5d09f8fb29926bloggif 5d09f909594fdbloggif 5d09f9294fe07

Saturday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©