หน้าแรก

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะศิลปศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน SAR ระดับหลักสูตร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ได้มาตรฐาน
ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

timeline 20190530 171542timeline 20190530 171457timeline 20190530 171500timeline 20190530 171502timeline 20190530 171503timeline 20190530 171506timeline 20190530 171507timeline 20190530 171509timeline 20190530 171544timeline 20190530 171545timeline 20190530 171555

Wednesday the 3rd. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©