หน้าแรก

นางสาวภริชานันท์ โชคทวีกิตติชูกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จากศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

timeline 20190529 192600timeline 20190529 192555

Wednesday the 3rd. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©