หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา จัดโครงการครูผู้ให้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๒

ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ วัดบางขมิ้น (คำปุ่นราษฎร์บำรุง) จังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยคณะศิลปศึกษาและโรงเรียนวัด บางขมิ้นร่วมมือกันในการสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างนักศึกษาคณะศิลปศึกษาให้เป็นครูดี และครูที่เก่ง เพื่อที่จะนำพาประเทศให้พัฒนาอย่างมั่นคงอีกทางหนึ่งควบคู่กันไป

กิจกรรมใช้วิธีแบ่งกลุ่มออกเป็น ๖ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติรำกลองยาว (นาฏศิลป์ไทย)
กลุ่มที่ ๒ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเต้นเพลงปลุกใจเราสู้ (นาฏศิลป์สากล)
กลุ่มที่ ๓ ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย (กลองยาวเพื่อการประกอบการรำ)
กลุ่มที่ ๔ ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอด้วง ซออู้)
กลุ่มที่ ๕ ฝึกปฏิบัติดนตรีสากลเพลงมหาฤกษ์ เพลงมหาชัย
กลุ่มที่ ๖ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติซ่อมเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้น

 timeline 20190327 111756timeline 20190327 111808timeline 20190327 111745timeline 20190327 111742timeline 20190327 111751timeline 20190327 111741timeline 20190327 111733timeline 20190327 111800timeline 20190327 111754timeline 20190327 111804timeline 20190327 111802

Saturday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©