หน้าแรก

โครงการทอสายสัมพันธ์สร้างพลังครูพันธุ์ใหม่
การเสวนา ในหัวข้อ “ปลุกพลังครูพันธุ์ใหม่”
การเสวนา ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิต”
วิทยากรโดย  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา  แก่นแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ
ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๑     
โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และ องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
     ๒. อาจารย์พิมลภรณ์  รอดแก้ว   ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศึกษา
       ๓. อาจารย์ศรายุทธ  หอมเย็น   ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศึกษา
       ๔. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  ภักดี       ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศึกษา         
 
ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงละครวังหน้า และลายปนะติมากรรมวังหน้า

timeline 25620317 214121timeline 25620317 214114timeline 25620317 214113timeline 25620317 214105timeline 25620317 214121 0timeline 25620317 214115timeline 25620317 214116timeline 25620317 214107timeline 25620317 214111timeline 25620317 214108timeline 25620317 214110timeline 25620317 214123timeline 25620317 214130timeline 25620317 214118

 

Saturday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©