หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติดนตรีไทยให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเล่นดนตรีไทยได้ อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 4 -8 มีนาคม 2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

timeline 20190309 103406timeline 20190309 103417timeline 20190309 103329timeline 20190309 103331timeline 20190309 103334timeline 20190309 103338timeline 20190309 103339timeline 20190309 103341timeline 20190309 103344timeline 20190309 103402timeline 20190309 103409timeline 20190309 103420

Monday the 19th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©