หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมประเทศอาเซียน
โดยท่านอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์) เป็นหัวหน้าคณะโครงการฯ และลงนามบันทึกความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม กับ
Royal University of Fine Arts (RUFA)
ซึ่งมี H.E. Mr. SOM Sokhun, Secretary of State, Ministry of Culture and Fine Arts เป็นสักขีพยานฝ่ายกัมพูชา และ
นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ร่วมเป็นสักขีพยานฝ่ายไทย
และร่วมกันจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 6 ชุด ได้แก่
1. Best Wishes Dance โดย Royal University of Fine Arts
2. ฉุยฉายพราหมณ์ โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. “Golden Fish” scene of the Ramayana โดย Royal University of Fine Arts
4. กินรีร่อน โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
5. Coconut Shell Dance โดย Royal University of Fine Arts
6. กั๊บแกล๊บ ลำเพลิน  
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

timeline 20190228 214409timeline 20190228 214416timeline 20190228 214419timeline 20190228 214425timeline 20190228 214428timeline 20190228 214423

Friday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©