หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 135 คนวิทยากรโดย พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา และรู้จักใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล สามารถนำหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง ตามประกาศคุรุสภา ณ โรงละครวังหน้า ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

timeline 20190205 170837timeline 20190205 170839timeline 20190205 170843timeline 20190205 170850timeline 20190205 170849timeline 20190205 170852timeline 20190205 170854

 

Friday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©