หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์และดนตรี เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการสร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและวิชาชีพในอนาคตได้ ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2562    ณ ห้อง 545-546 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
timeline 20190205 192411timeline 20190205 192405timeline 20190205 192449timeline 20190205 192429timeline 20190205 192442timeline 20190205 192451timeline 20190205 192454timeline 20190205 192457
Friday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©