หน้าแรก

โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 62 ณ ห้องเรียน 545-546 และระหว่างวันที่        10 - 12 ก.พ. 62 ณ บ้านสวนแสงตะวัน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยนำนักศึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพในการเรียนของนักศึกษา   ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา ในตวรรษที่ 21

timeline 20190213 131017timeline 20190213 131015timeline 20190213 131019timeline 20190213 131020timeline 20190213 131027timeline 20190213 131031timeline 20190213 131028

 

 

Friday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©