หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2562 ณ ห้อง 555-556 อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความสามารถด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกลยุทธ์การสอน และการวัดและประเมินผลผู้เรียน

timeline 20190120 202017timeline 20190120 202008timeline 20190120 202015timeline 20190120 202010timeline 20190120 202027timeline 20190120 202032timeline 20190120 202033

Sunday the 19th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©