หน้าแรก

edunews

Written on 10/09/2019, 04:11 by Charin
announcement-of-tuition-fee-payment-2020ประกาศ !!!   เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง)   ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ1 )...
Written on 17/08/2019, 06:52 by Charin
announcement-of-eligible-test-takers-2019    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   คณะศิลปศึกษา  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๑) คณะศิลปศึกษา...
Written on 09/08/2019, 04:07 by Charin
announcement-2019ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ ๑) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ ๑) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีการศึกษา...
Written on 01/08/2019, 02:53 by pichaya
admission-2563ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา...
Written on 04/06/2019, 09:45 by Charin
scholarship-2019เรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม  ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ปรับปรุงเพิ่มเติมแบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101) เพื่อให้เหมาะสมกับการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมเงินแบบใหม่สำหรับยื่นแบบคำขอกู้ยืมกับสถานศึกษา......
Written on 31/05/2019, 05:00 by Charin
student-loan-fund-2019ประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 คลิกประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา  ปีการศึกษา 2562
Written on 27/05/2019, 01:24 by Charin
announcement-fedแนวปฏิบัติการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศึกษา  
Written on 15/03/2019, 10:32 by Charin
name-of-person-eligible-to-study-at-the-bachelor-s-degree-level-2019ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 3)
Written on 04/02/2019, 11:13 by Charin
registryfedการเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าภาคการศึกษาที่ 2/2562 ครั้งที่ 3
Written on 17/01/2019, 11:03 by admin
2019-01-17-11-03-59ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒) เพิ่มเติมรายละเอียดการจัดลำดับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา...
Written on 17/12/2018, 03:51 by admin
scholarship2ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาและสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา "ทุนด้อยโอกาส"  รอบ 2 คลิกที่นี่...
Written on 11/12/2018, 08:53 by kengklar
admistion2-2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (รอบ2) คณะศิลปศึกษา...
Written on 07/12/2018, 06:23 by admin
scholarshipประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาและสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา...
Written on 20/08/2018, 08:37 by admin
annouce-add-student-r1-2562ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง เพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ 1 ) สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา...
Written on 20/08/2018, 08:23 by admin
annouce-admidsion-1-2562ประกาศคณะศิลปศึกษาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕...
Written on 26/07/2018, 11:15 by admin
mediacontest2562ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การประกวดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2562   คลิกอ่านประกาศ  | ...
Written on 26/07/2018, 11:10 by admin
admission-1ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 1  ประจำปีการศึกษา...
Written on 26/07/2018, 04:16 by admin
projectcontest2561ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การประกวดศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตดีเด่น ปีการศึกษา 2561 คลิกอ่านประกาศ |...
Written on 22/03/2018, 03:11 by admin
admission-22561ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)...
Written on 05/03/2018, 03:36 by admin
admission-2ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีรอบที่ 2 คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา...
Written on 12/02/2018, 03:38 by admin
annouce-admission-2ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรือง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ 2) ปีการศึกษา...
Written on 01/11/2017, 12:40 by admin
admission2561bpiประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง กรรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ------------------------------------ โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/index.php หรือ...
Written on 21/10/2016, 08:37 by admin
confirn-loan-2-2559นักศึกษากยศ.ที่ได้ทำสัญญาและเซ็นยืนยันแล้ว ในภาคเรียนที่ 1/2559 ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนยืนยันการกู้ยืมในระบบ e-studentloan ในภาคเรียนที่ 2/2559 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 พย...
Written on 18/10/2016, 01:23 by admin
shift-semesterประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 คลิกที่นี่อ่านรายละเอียด
Written on 15/09/2016, 06:57 by admin
registra-loanกำหนดการลงทะเบียน กยศ. ภาคเรียนที่2/2559   
Written on 27/05/2016, 10:56 by admin
advisor2559คำสั่งคณะศิลปศึกษา ที่ 52/2559 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2559
Written on 27/05/2016, 10:54 by admin
thai-courtesyขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่...
Written on 27/05/2016, 10:50 by admin
scholarship2559การสมัครขอรับทุนกองทุนนาฏดุริยางคศิลป์ไทย "มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง"
Written on 27/05/2016, 10:47 by admin
loan2559หลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการพิจารณาคัดเลือกผู้ประสงค์กู้ยืม ปีการศึกษา2559
Written on 30/09/2014, 01:25 by admin
plan-semesterแผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 แผนการศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย แผนการศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์สากล แผนการศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทย แผนการศึกษา...
Written on 14/08/2014, 00:37 by admin
midterm-scheduleตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2557  ดาวน์โหลดตารางสอบ 
Written on 07/01/2014, 02:55 by admin
postpone-entranceประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่องการเลื่อนสอบเข้ารับการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 

 

public

Written on 08/10/2019, 10:23 by Charin
open-closed-teaching-and-learning-management-academic-year-2019  ประกาศคณะศิลปศึกษา กำหนดการเปิด-ปิด การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562      
Written on 08/10/2019, 10:03 by Charin
new-announcing-2019ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง (รายเดือน) ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา ออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม...
Written on 30/09/2019, 04:04 by Charin
selection-results-2019  ประกาศ : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (รายเดือน)   คลิ๊ก   ให้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา...
Written on 25/09/2019, 11:36 by Charin
new-2019ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (รายดือน)   คลิ๊ก
Written on 16/09/2019, 11:16 by Charin
apply-for-civil-serviceประกาศคณะศิลปศึกษา   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
Written on 06/08/2019, 08:53 by pichaya
student-cardนักศึกษาคณะศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1 ให้มารับบัตรนักศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องโถงโรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ **** ...
Written on 28/05/2019, 06:27 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-buy-computer-hardware-for-processing-type-1-screen-size-not-less-than-19-inches-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)...
Written on 27/05/2019, 02:36 by pimonrat
repair-airประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 27/05/2019, 02:17 by pimonrat
decorate-placeประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตกแต่่งสถานที่ และเวที จำนวน 1 งาน
Written on 27/05/2019, 01:24 by pimonrat
makeupประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแต่งหน้าและทำผม จำนวน 1 งาน
Written on 16/05/2019, 02:44 by pimonrat
seriescutประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดเย็บเครื่องแต่งกายสร้างสรรค์ ชุด ร่มฉัตร จำนวน 1 งาน...
Written on 13/05/2019, 03:24 by angsumapa
announcement-of-winners-bids-purchase-of-books-and-texts-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัทโอเดียนสโตร์ จำกัด 2. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น...
Written on 10/05/2019, 07:45 by pimonrat
maintainance-liftประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน
Written on 10/05/2019, 07:38 by pimonrat
teacher-forignerประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา
Written on 25/04/2019, 05:04 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-hire-photocopying-and-binding-of-1-job-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 24/04/2019, 02:50 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-hire-a-contractor-to-repair-services-printer-ricoh-c232-dn-number-1-job-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซม PRINTER RICOH C232 DN จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 22/04/2019, 02:56 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-hire-contractors-to-repair-cement-terraces-and-the-department-of-the-balcony-faculty-of-art-education-building-number-1-job-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระเบียงปูนและลูกกรงระเบียงกันตก อาคารคณะศิลปศึกษา จำนวน 1 งาน...
Written on 17/04/2019, 04:49 by pichaya
fix-airconditionประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน...
Written on 17/04/2019, 04:49 by pichaya
interior-designประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประกอบอาคารและงานระบบอาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์...
Written on 04/04/2019, 02:19 by angsumapa
announcement-of-draft-of-the-tender-document-e-bidding-constructionประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) งานจ้างก่อสร้าง
Written on 20/03/2019, 11:25 by Charin
results-of-the-short-film-contest-cheating-topic-2019ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "โกง..." ประจำปี 2562
Written on 20/03/2019, 11:15 by Charin
cultural-marketing-smile-arts-without-cheating-2ตลาดวัฒนธรรม Arts Smile ไร้โกง #2ปลุกจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมวันที่ 21 มีนาคม 2562เวลา 16.00-21.00 น.ณ...
Written on 07/03/2019, 16:34 by Charin
fed-cting-2019สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหรือ Junior Recital Concert 2019 ของนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สนามหลวง เข้าชมฟรี !!!!...
Written on 07/03/2019, 16:31 by Charin
fed-concluding-2019 วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์***********************************************************************เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นักศึกษาลงทะเบียน ดนตรีไทยบรรเลงเวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์...
Written on 07/03/2019, 16:27 by Charin
fed-project-teacherขอเชิญพี่ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และพี่ๆ ที่สำเร็จการศึกษา คณะศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา ทุกคน ร่วม”โครงการทอสายสัมพันธ์ สร้างพลังครูพันธุ์ใหม่”ในวันที่ 13 มีนาคม 2562ช่วงเช้า ปัจฉิมนิเทศ จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ช่วงบ่าย จัดโดยคณะศิลปศึกษา โครงการทอสายสัมพันธ์...
Written on 07/03/2019, 16:23 by Charin
art-fed-2019คณะศิลปศึกษา จัดกิจกรรม “เอกลักษณ์วังหน้า” จำนวน 8 รูป ภาพที่ผ่านการคัดเลือกครับ ใครจะได้รับรางวัล...
Written on 07/03/2019, 16:17 by Charin
training-2019#ประชาสัมพันธ์การอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย 2562 (เฉพาะรุ่น2)แบบลงทะเบียนสมัครโครงการอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย ปี 2562 (รุ่น2) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม https://goo.gl/forms/XuzlqCVN0Bj4EzW62 หมดเขตการรับสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนสิ้นสุดภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562...
Written on 26/02/2019, 03:16 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-buy-durable-goods-to-create-2-classes-of-smart-class-rooms-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดทำห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 20/02/2019, 09:48 by Charin
fedannounce2019ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงาน จำนวน 2...
Written on 13/02/2019, 08:24 by Charin
blood-for-lifeกิจกรรมจิตอาสา "การรับบริจาคโลหิต" หน่วยที่ 2 สภากาชาดไทย จะมารับบริจาคที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562...
Written on 07/02/2019, 06:39 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-buy-fuel-and-lubricant-materials-for-700-bahtประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Written on 07/02/2019, 06:33 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-buy-fuel-and-lubricant-materials-for-4000-bahtประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Written on 07/02/2019, 06:27 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-rent-2-air-conditioned-buses-by-specific-methods-from-wanpha-saengjangประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรบอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 30/01/2019, 07:06 by Charin
jobfed2019ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 3 อัตรา
Written on 25/01/2019, 08:31 by Charin
scholarshipsประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี ทุนศิลปะดีเด่น และทุนคีตศิลป์ไทย สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา...
Written on 24/01/2019, 05:35 by angsumapa
general-contract-announcement-other-supplies-thai-classical-dance-18-itemsประกาศสัญญาจ้างทั่วไป จ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย) จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Written on 24/01/2019, 05:29 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-buy-fuel-and-lubrication-materialsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Written on 24/01/2019, 05:21 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-rent-8-sets-of-dancersประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดแดนเซอร์ จำนวน 8 ชุด
Written on 21/01/2019, 07:27 by angsumapa
announcement-of-the-winner-of-the-bid-to-purchase-1-material-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 18/01/2019, 02:50 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-rent-1-air-conditioned-bus-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 18/01/2019, 02:46 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-rent-2-air-conditioned-cars-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 17/01/2019, 01:42 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-rent-2-air-conditioned-buses-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 17/01/2019, 01:39 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-rent-4-sets-of-shows-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 14/01/2019, 02:45 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-hire-a-contract-for-repairing-air-conditioning-service-for-1-unit-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 14/01/2019, 02:31 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-rent-6-air-conditioned-buses-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 20/12/2018, 07:15 by angsumapa
announcing-the-winner-of-the-tender-offer-for-6-items-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ 
Written on 13/12/2018, 01:22 by angsumapa
announcing-bid-winner-one-fiber-optic-connection-service-contract-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 11/12/2018, 06:36 by angsumapa
announcing-bid-winner-show-accessoriesประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์ประกอบการแสดง
Written on 11/12/2018, 06:33 by angsumapa
announcing-bid-winner-hire-laundry-services-clothing-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 11/12/2018, 06:28 by angsumapa
announcing-bid-winner-buy-fuel-and-lubricantsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Written on 06/12/2018, 08:40 by angsumapa
announcing-bid-winner-1-printer-ricoh-232-dn-repair-serviceประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซม PRINTER RICOH 232DH จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 04/12/2018, 02:18 by angsumapa
announcing-bid-winner-rent-a-bus-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 04/12/2018, 01:36 by angsumapa
announcing-bid-winner-rent-a-set-of-3-shows-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 28/11/2018, 08:22 by angsumapa
announcement-of-bid-winner-announcement-digital-copier-rental-fiscal-year-2062ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 23/11/2018, 07:32 by angsumapa
announcing-bid-winner-purchase-2-office-supplies-by-specific-methodประการศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 23/11/2018, 02:31 by angsumapa
announcing-bid-winner-1-service-copy-and-binder-servicesประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน
Written on 23/11/2018, 02:26 by angsumapa
announcing-bid-winner-buy-1-olympia-compact-5-electric-typewriterประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อลูกบิดเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าโอลิมเปีย COMPACT 5  จำนวน 1 อัน
Written on 21/11/2018, 06:16 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-for-4-materials-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 20/11/2018, 04:07 by angsumapa
announcing-bid-winner-purchase-3-sets-of-electrical-and-radio-equipment-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 20/11/2018, 04:02 by angsumapa
announcing-bid-winner-one-copy-of-the-answer-paper-is-printed-by-a-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สำเนากระดาษคำตอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 12/11/2018, 08:32 by angsumapa
announcement-of-bid-winner-purchase-1-ad-unit-1-video-cameraประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (กล้องวีดีโอ จำนวน 1 ตัว)...
Written on 12/11/2018, 08:26 by angsumapa
announcing-bid-winner-buy-one-ad-unit-and-broadcast-itประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV ) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง...
Written on 30/10/2018, 06:34 by angsumapa
announcing-bid-winner-7-service-air-conditioning-repair-contractประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง
Written on 29/10/2018, 08:47 by angsumapa
announcing-bid-winner-1-air-conditioner-repair-contractประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
Written on 29/10/2018, 08:37 by angsumapa
announcing-the-winners-of-the-32-stamping-bidsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 32 อัน
Written on 29/10/2018, 03:11 by angsumapa
announcing-bid-winner-80-air-conditionersประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 80 เครื่อง
Written on 09/10/2018, 02:11 by angsumapa
announcing-bid-winner-bidding-for-other-equipment-18-thai-dance-by-electronic-bidding-e-biddingประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย) จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
Written on 09/10/2018, 01:50 by angsumapa
announcing-bid-winner-thai-music-instrument-thai-music-3-list-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 09/10/2018, 01:43 by angsumapa
announcing-bid-winner-purchase-9-music-instruments-universal-music-by-specific-methodประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีสากล) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 28/09/2018, 02:47 by angsumapa
1-schedule-of-budget-allocation-and-medium-price-reference-price-for-non-construction-procurementตารางจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง)...
Written on 26/09/2018, 02:30 by angsumapa
bidding-on-other-materials-thai-danceประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย) จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Written on 26/09/2018, 02:20 by angsumapa
announcement-of-procurement-plans-fiscal-year-2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
Written on 10/08/2018, 08:39 by angsumapa
dvd-recorderประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึก DVD การแสดงชุดเริงรื่นชื่นสงกรานต์ จำนวน 1 งาน...
Written on 10/08/2018, 07:46 by angsumapa
save-animationประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางเหมาบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 งาน...
Written on 09/08/2018, 04:03 by angsumapa
door-glass-and-bathroom-fixturesประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนกรจกประตูและซ่อมแซมสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ จำนวน 1 งาน...
Written on 01/05/2018, 07:00 by
winer-networkประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (Network)
Written on 26/04/2018, 06:36 by
update-systemsราคากลาง จ้างพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ฯ (Network) ตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
Written on 23/04/2018, 03:01 by
winner-interior-decorationประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประกอบอาคารและงานระบบอาคาร คณะศิลปศึกษา
Written on 20/04/2018, 06:53 by
material-6-listsประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 6 รายการ
Written on 18/04/2018, 08:52 by
materialประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 23 รายการ
Written on 18/04/2018, 08:49 by
clean-airประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ
Written on 18/04/2018, 08:43 by
rent-a-stageประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวที แสง สี เสียง
Written on 18/04/2018, 08:38 by
digital-printeประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล)
Written on 18/04/2018, 08:35 by
whiteboardประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก)
Written on 26/03/2018, 01:54 by
winerประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา นาฏศิลป์ไทย 17 รายการ
Written on 21/03/2018, 03:21 by
new-middle-price-thai-musicราคากลาง จ้างทำครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย)
Written on 21/03/2018, 03:14 by
new-middle-priceราคากลาง จ้างทำครุภัณฑือื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย)
Written on 13/03/2018, 02:42 by
interior-decorationประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ฯ
Written on 07/03/2018, 08:35 by
thai-dance-newประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย) 23 รายการ
Written on 06/03/2018, 06:17 by
ebiddingร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายใน (e-bidding)
Written on 06/03/2018, 06:06 by
medium-priceราคากลาง จ้างทำครุภัณฑ์อื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย)
Written on 28/02/2018, 03:31 by
thai-dance-1ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย) จำนวน 17 รายการ
Written on 27/02/2018, 06:29 by
announcedประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรีไทย
Written on 05/02/2018, 07:48 by
announced-thai-danceประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา นาฏศิลป์ไทย
Written on 25/01/2018, 03:05 by
announcing-the-winner-of-the-truckประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
Written on 17/01/2018, 09:01 by
musical-instrumentประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย)
Written on 12/01/2018, 07:10 by
thai-danceประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์อื่น (นาฏศิลป์ไทย)
Written on 10/01/2018, 07:14 by
tender-for-vehiclesประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
Written on 02/11/2017, 06:08 by admin
midprice-electric-and-radioตาราวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3...
Written on 25/09/2017, 01:46 by admin
hire-ordinary-personตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
Written on 30/08/2017, 06:51 by admin
midprice-intermusicinstrument2017ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีสากล) จำนวน 2 รายการ
Written on 23/03/2017, 07:41 by admin
midprice-thai-music-intrumentจ้างเหมาบริการทำชุดป๊ะเปิ้งเปิงมาง พร้อมอุปกรณ์

 

parcel news

 

Written on 06/08/2019, 05:40 by pimonrat
construction-contractสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
Written on 08/07/2019, 07:43 by pimonrat
construction-1สัญญาจ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประกอบอาคารและงานระบบอาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1...

 

winner news

Written on 21/10/2019, 02:14 by pimonrat
repairair-conditionorประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 21/10/2019, 02:12 by pimonrat
photocopying-rentalประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 21/10/2019, 02:09 by pimonrat
newpaperประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 02/10/2019, 02:03 by pimonrat
music-materialประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 02/10/2019, 02:01 by pimonrat
material-officeประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 23/09/2019, 05:39 by pimonrat
lift-contract-usประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ จำวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 18/09/2019, 03:11 by pimonrat
songsongประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเรียบเรียงเพลงประสานเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 12/09/2019, 03:36 by pimonrat
chotesingประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 11/09/2019, 03:27 by pimonrat
glasskhonประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากระจกช่องแสงห้องซ้อมโขนกันแอร์ออกอาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น 1 จำนวน 1 งาน...
Written on 11/09/2019, 03:24 by pimonrat
clothesประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 02/09/2019, 02:33 by pimonrat
oilptttttประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/08/2019, 04:18 by pimonrat
dressedup2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแต่งตัวนักแสดง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/08/2019, 04:15 by pimonrat
somusic1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/08/2019, 04:13 by pimonrat
computer2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/08/2019, 04:10 by pimonrat
musicrepair1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/08/2019, 04:07 by pimonrat
doorrepairประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนประตูห้องพักอาจารย์ และห้องสุขา อาคารคณะศิลปศึกษา จำนวน 1 งาน...
Written on 26/08/2019, 04:04 by pimonrat
repairingประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ,ไฟฟ้าแสงสว่่างห้องสมุด และพื้นห้องบัลเล่ย์ จำนวน 1 งาน...
Written on 26/08/2019, 03:59 by pimonrat
carmaintenance1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮท.4295 กท. จำนวน 1 คัน...
Written on 26/08/2019, 03:55 by pimonrat
bookroomchat1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ผลงานสร้างสรรค์ชุดร่มฉัตร จำนวน 30 เล่ม...
Written on 22/08/2019, 08:56 by pimonrat
dvdromchatประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ผลงานสร้างสรรค์ ชุดร่มฉัตร จำนวน 1 งาน
Written on 22/08/2019, 08:49 by pimonrat
bookroomchatประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ผลงานสร้างสรรค์ชุดร่มฉัตร จำนวน 30 เล่ม
Written on 22/08/2019, 08:44 by pimonrat
dvdpattaประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบันทึกdvdพัฒนาการแสดงชุดร่มฉัตร จำนวน 1 งาน
Written on 22/08/2019, 08:39 by pimonrat
wash-aประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักชุดนักแสดง จำนวน  1 งาน
Written on 22/08/2019, 04:26 by pimonrat
wash-1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักชุดนักแสดง จำนวน 1 งาน
Written on 22/08/2019, 04:19 by pimonrat
washประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักชุดนักแสดง จำนวน 1 งาน
Written on 16/08/2019, 02:40 by angsumapa
1-announcement-of-bid-winners-buy-office-supplies-orbital-fan-type-3-mounted-56-inch-ceilingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจรแบบ 3 ใบพัดติดตั้งเพดาน ขนาด 56 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ...
Written on 16/08/2019, 02:34 by angsumapa
1announcing-the-winner-of-a-bid-to-buy-a-laser-printer-or-led-color-network-typeประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภ้ณฑ์เครื่องพิมพืเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง
Written on 16/08/2019, 02:34 by angsumapa
announcing-the-winner-of-a-bid-to-buy-a-laser-printer-or-led-color-network-typeประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภ้ณฑ์เครื่องพิมพืเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง
Written on 14/08/2019, 00:26 by pimonrat
sound1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์เทคนิค แสง เสียง จำนวน 1 งาน
Written on 14/08/2019, 00:24 by pimonrat
remove1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 งาน
Written on 08/08/2019, 03:43 by pimonrat
misic-1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเทียบเสียงดนตรีไทย จำนวน 1 งาน
Written on 08/08/2019, 03:40 by pimonrat
misic1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเทียบเสียงดนตรีไทย จำนวน 1 งาน
Written on 08/08/2019, 03:38 by pimonrat
printer1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ๋อมแซม PRINTER จำนวน 1 งาน
Written on 30/07/2019, 03:21 by pimonrat
animation-dประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง จำนวน  1 งาน
Written on 30/07/2019, 03:08 by pimonrat
rentประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
Written on 30/07/2019, 02:27 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-buy-office-materials-in-the-amount-of-2-items-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/07/2019, 02:44 by pimonrat
repairประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องพักคณาจารย์ และไฟระเบียง  ชั้น 3
Written on 26/07/2019, 02:42 by pimonrat
makeupประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแต่งหน้า ทำผม แต่งตัว จำนวน 1 งาน
Written on 26/07/2019, 02:38 by pimonrat
riskyประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าแสง สี เสียง จำนวน 1 งาน
Written on 18/07/2019, 03:11 by pimonrat
airrepairประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
Written on 03/07/2019, 06:43 by pimonrat
rentalประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องแต่งกายพร้อมอุปกรณ์การแสดง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 03/07/2019, 06:41 by pimonrat
air-repairประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 19/06/2019, 02:12 by pimonrat
repair-1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 14/06/2019, 07:11 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-buy-4-computer-materials-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 14/06/2019, 07:02 by angsumapa
manufacturers-buy-price-11-itemsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำวน 11 รายการ
Written on 10/06/2019, 08:57 by pimonrat
decorate-3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประกอบอาคารและงานระบบอาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
Written on 05/06/2019, 05:08 by pimonrat
dvdประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และจัดทำสื้อ DVD จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 05/06/2019, 02:40 by pimonrat
dvd-moveประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และจัดทำสื่อDVDจำนวน 1 งาน
Written on 05/06/2019, 01:48 by pimonrat
dvd-harborประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบันทึกต้นแบบท่ารำและเพลง จำนวน 86 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 05/06/2019, 01:32 by pimonrat
makeup-hairประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแต่งหน้าทำผม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 

activitiesnews

Written on 28/08/2019, 09:24 by Charin
professional-teacher-2019  คณะศิลปศึกษา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ คณะศิลปศึกษา  "กิจกรรมเทคนิคการเขียนหนังสือ...
Written on 16/08/2019, 05:50 by Charin
influenza-virus-2019คณะศิลปศึกษาจัดสวัสดิการด้านการส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรภายในคณะ โดยพาบุคลากรไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00...
Written on 16/08/2019, 05:33 by Charin
e-learning-2019คณะศิลปศึกษา จัดโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ คณะศิลปศึกษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ...
Written on 16/08/2019, 05:05 by Charin
smart-life-smart-health-2019คณะศิลปศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผู้สอนเพื่อความพร้อมในโลกปัจจุบัน : กิจกรรมที่ 2 Smart Life Smart Health ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา...
Written on 16/08/2019, 04:13 by Charin
award-2019นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา ได้รับรางวัลสยามหัตถคเณศ ประเภทศิลปินดาวรุ่งลูกกตัญญู จากเจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่...
Written on 16/08/2019, 03:35 by Charin
music-education-and-thai-dramatic-arts-2019คณะศิลปศึกษา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี...
Written on 01/07/2019, 07:04 by Charin
ebook-techer-2019คณะศิลปศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผลิตสื่อและการจัดทำองค์ความรู้วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความสามารถในการผลิตสื่อ และเผยแพร่สื่อในรูปแบบดิจิทัล...
Written on 27/06/2019, 12:33 by Charin
e-book-2019ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...
Written on 27/06/2019, 12:26 by Charin
sunthorn-phu-day-2019ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศึกษา จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมที่ 2...
Written on 27/06/2019, 12:18 by Charin
educational-quality-assurance-2018ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่...
Written on 27/06/2019, 12:02 by Charin
beginning-to-accept-china-2019ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศึกษา นำผู้แทนมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งไหโขว่ มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมการเรียนการสอนด้านดนตรี...
Written on 27/06/2019, 11:50 by Charin
34-asean-summit-2019คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศึกษา จัดนักศึกษาร่วมการแสดง "โขน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงชุดอารยอาเซียน งานเลี้ยง Gala Dinner...
Written on 27/06/2019, 11:40 by Charin
blood-donation-show-2019สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศึกษา ร่วมกับ ชมรมอาสายุวกาชาดคณะศิลปศึกษา สภากาชาดไทย โดยนักแสดงจิตอาสา จัดการแสดงพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood...
Written on 27/06/2019, 11:31 by Charin
adjust-the-language-base-2019ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศึกษา จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ...
Written on 27/06/2019, 10:56 by Charin
training-project-2019ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปะศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมได้จัด”โครงการอบรมครูเครือข่ายด้านดุริยางค์ไทย”  วันที่ 5-7 มิถุนายน...
Written on 19/06/2019, 09:14 by Charin
fed-teacher-training-program-for-dance-network-2019คณะศิลปศึกษา จัดโครงการอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์ วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่บุคลากรในคณะ และเพื่ออนุรักษ์...
Written on 19/06/2019, 09:02 by Charin
fed-educational-quality-assurance-2019คณะศิลปศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ปีการศึกษา 2561โดยมีคณะกรรมการดังนี้1. รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์2. ผศ.ดร.นพคุณ...
Written on 19/06/2019, 08:50 by Charin
fed-foundation-2019ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะศิลปศึกษา จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ...
Written on 19/06/2019, 08:29 by Charin
fed-queen-2019คณาจารย์ บุคลากร คณะศิลปศึกษาเข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...
Written on 19/06/2019, 08:09 by Charin
fed-sar-2019ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะศิลปศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน SAR ระดับหลักสูตรวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร...
Written on 19/06/2019, 07:56 by Charin
fed-award-2019นางสาวภริชานันท์ โชคทวีกิตติชูกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒...
Written on 19/06/2019, 07:53 by Charin
fed-wang-tang-wai-2019ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะศิลปศึกษา ร่วมแสดงเซิ้งตังหวาย ในงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ลานชั้น1...
Written on 19/06/2019, 07:29 by Charin
fed-storytelling-2019คณะศิลปศึกษาส่งตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงานด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ...
Written on 19/06/2019, 07:21 by Charin
fed-2019คณะศิลปศึกษา จัดโครงการครูผู้ให้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ณ วัดบางขมิ้น (คำปุ่นราษฎร์บำรุง)...
Written on 22/04/2019, 04:36 by Charin
arts-smile-year-2ตลาดวัฒนธรรม Arts Smile ไร้โกง ปี ๒โครงการปลูกจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้๑.การเสวนา เรื่อง...
Written on 22/04/2019, 04:16 by Charin
training-salary-increaseคณะศิลปศึกษา ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือน...
Written on 20/03/2019, 11:08 by Charin
fed-zero-tolerance-2019คณะศิลปศึกษา จัดโครงการปลูกจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมกิจกรรม การตัดสินการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “โกง.....” ประจำปี 2562ในวันที่ 18 มีนาคม...
Written on 20/03/2019, 10:57 by Charin
fed-computer-training-2019คณะศิลปศึกษาจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานวิจัย ระหว่างวันที่ 17-18...
Written on 20/03/2019, 10:48 by Charin
volunteer-club-and-thai-red-cross2019ชมรมอาสายุวกาชาดคณะศิลปศึกษา สภากาชาดไทยโดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศึกษานำการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด จตุรทิศวิถีไทย และลีลาปลาอัมรินทร์ ร่วมในงาน...
Written on 20/03/2019, 10:37 by Charin
new-teacher-2019โครงการทอสายสัมพันธ์สร้างพลังครูพันธุ์ใหม่การเสวนา ในหัวข้อ “ปลุกพลังครูพันธุ์ใหม่”การเสวนา ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิต”วิทยากรโดย  ๑....
Written on 15/03/2019, 11:30 by Charin
the-development-of-network-for-corruption-prevention-and-suppression-project-2019คณะศิลปศึกษาจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1-2 ตึกอำนวยการ และห้องประชุม...
Written on 15/03/2019, 11:04 by Charin
project-to-promote-thai-children-playing-1-piece-of-thai-music-nakhon-pathomคณะศิลปศึกษา จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติดนตรีไทยให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)...
Written on 15/03/2019, 10:49 by Charin
project-to-promote-thai-children-playing-1-piece-of-thai-music-eachคณะศิลปศึกษา จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น กิจกรรมที่ 1 ฝึกปฏิบัติดนตรีไทยให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม...
Written on 07/03/2019, 16:06 by Charin
teaching-manual2561คณะศิลปศึกษา จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 553-554...
Written on 07/03/2019, 15:42 by Charin
asean-fed-2019คณะศิลปศึกษา จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมประเทศอาเซียนโดยท่านอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)...
Written on 07/03/2019, 15:30 by Charin
exit-exam-fed-2019คณะศิลปศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อสอบ Exit Exam ณ ห้องเรียน 553 - 554 คณะศิลปศึกษา ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2562...
Written on 07/03/2019, 14:56 by Charin
hiv-fed-2019คณะศิลปศึกษา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -  4 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์...
Written on 07/03/2019, 14:33 by Charin
hrd-fed-2019โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 ของคณะศิลปศึกษา ด้านนันทนาการ สานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ ...
Written on 20/02/2019, 10:18 by Charin
project-fed2คณะศิลปศึกษา จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 135 คนวิทยากรโดย...
Written on 20/02/2019, 10:02 by Charin
project-2-fedคณะศิลปศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์และดนตรี...
Written on 18/02/2019, 12:25 by Charin
fedproject21โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 62 ณ ห้องเรียน 545-546 และระหว่างวันที่        10 - 12 ก.พ. 62 ณ...
Written on 12/02/2019, 11:05 by Charin
fedsalute2019คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศึกษา นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร...
Written on 12/02/2019, 10:29 by Charin
develop-student-quality-fedโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 2...
Written on 12/02/2019, 10:09 by Charin
study-visit-fedโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สารสนเทศในด้านนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0  ณ ศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล โรงงานอิชิตัน 111/1 หมู่ 4 ตำบลอุทัย...
Written on 12/02/2019, 09:48 by Charin
fedsiphark2019งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค "บัณฑิตพัฒนศิลป์สามัคคีทำดีด้วยหัวใจ" เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ สนามหน้าเมือง...
Written on 25/01/2019, 09:06 by Charin
fedactingคณะศิลปศึกษาได้จัดชุดการแสดง "ระบำวีรชัยลิง" ในวันที่ 20 มกราคม 2562เป็นตัวแทน ในงานเทศกาลอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน...
Written on 21/01/2019, 08:13 by Charin
publishing-projectคณะศิลปศึกษา จัดโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในวันสำคัญของไทยกิจกรรมที่ 1 งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ...

 

Wednesday the 23rd. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©